کتاب شالوده زندگی مسیحی  اثر درک پرینس به خوبی بنیادها و اصول ایمان مسیحی را تشریح می کند . در این کتاب قطور نیازهای اساسی هر ایماندار به شناخت بنیادهای ایمان مسیحی پاسخ داده می شود .

بزدوی کتاب شالوده زندگی مسحی در سایت بارگذاری خواهد شد ……..

shaloode fix