Posts by admin

110 of 670 items

نان روزانه 20 ژانویه 2020،به گناهانمان اعتراف کنیم

by admin

به گناهانمان اعتراف کنیم با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در مزمور 32 داود پادشاه از تجربیات شخصی خود می نویسد :” هنگامی که خاموشی گزیده بودم استخوانهایم می پوسید از ناله ای که تمام روز بر می کشیدم . زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی می کرد. طراوتم […]

نان روزانه 19 ژانویه 2020،برکات بی حد و حصر بخشش

by admin

برکات بی حد و حصر بخشش با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است نوع بخششی که ما احتیاج داریم و تنها می توانیم آن را از سوی خداوند دریافت کنیم بخشش عام اوست. زمانی که بخشش خداوند شامل حال ما می شود شاهد برکات بسیاری خواهیم بود. این حقیقت شاید به بهترین و […]

نان روزانه 18 ژانویه 2020،پیشینه ای پاک

by admin

پیشینه ای پاک با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است یکی از جنبه های شگفت انگیز طبیعت خداوند این است که او ما را تمام و کمال می بخشد. کتاب میکای نبی این حقیقت را به زیبایی بیان می کند.” کیست خداوند همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقیمانده […]

نان روزانه 17 ژانویه 2020،دو جنبۀ بخشش

by admin

دو جنبۀ بخشش با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است بخشش یکی از زیباترین لغات موجود در همه زبانها است. اما چه چیزی باعث زیبایی این واژه شده است؟ به برخی از نتایج بخشش نگاهی بیاندازید. مصالحه ، هماهنگی ، درک و مشارکت . دنیای امروز ما چقدر به این واژه ها نیازمند […]

نان روزانه 16 ژانویه 2020،تائید همه ادعاهای مان

by admin

تائید همه ادعاهای مان با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است اگر همه گناهان ما بخشیده شده است بنابراین از تمام حقوق عادل شمردگی بهره مند هستیم . اما اگر در زندگی ما گناهی توبه نشده و در نتیجه بخشیده نشده وجود دارد در آن قسمت حق قانونی و کاملی نداریم و شیطان […]

نان روزانه 15 ژانویه 2020،حقوق کامل آزادی

by admin

حقوق کامل آزادی با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در افسسیان 1 : 7 می توان ثمرۀ خون عیسی در زندگی های مان را مشاهده کرد ” در او،ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم،که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود،همراه با حکمت و فهم […]

نان روزانه 14 ژانویه 2020،از ملکوتی به ملکوت دیگر

by admin

از ملکوتی به ملکوت دیگر من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام خداوند ما را نجات داده تا دیگر در دستان دشمن نباشیم بلکه در دستان او زندگی کنیم ” پدر را شکر گوئید که شما شایسته سهیم شدن در میراٍث مقدسان در قلمرو نور گردانیده است . […]

نان روزانه 13 ژانویه 2020،او ما را آفریده و باز خریده است

by admin

او ما را آفریده و باز خریده است من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام می خواهم داستانی را برای تان نقل کنم. نیوزلندی ها نجارانی ماهر هستند و به زیبایی روی چوب کار می کنند. می خواهم با این داستان بهایی که عیسی برای نجات ما از […]

نان روزانه 12 ژانویه 2020،به بهایی خریده شده اید

by admin

به بهایی خریده شده اید من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام واژه فدیه به معنای باز خرید است. ما به عنوان اسیر در دستان شیطان فروخته شده بودیم . پولس رسول می گوید : ” همچون برده به گناه فروخته شده ام . ” ( رومیان 7 […]

نان روزانه 11 ژانویه 2020،محافظت آن قادر مطلق

by admin

محافظت آن قادر مطلق من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام مزمور 91 مزمور عصر اتم نیز خوانده می شود. این مزمور از محافظتی کامل در برابر هر نوع شرارت، خطر و آسیب سخن می گوید که بخواهد در هر زمان ، به صورت و هر وسیله ای […]