Posts by admin

1120 of 662 items

نان روزانه 14 اکتبر 2020،راه رفتن و استراحت در ایمان

by admin

راه رفتن و استراحت در ایمان مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم یکی از دلایلی که قوم اسرائیل از وارد شدن به سرزمین موعود باز ماند بی ایمانی آنان بود. این دلیل می تواند ما را از ارث محروم سازد. نویسنده عبرانیان شرایط آنها را با شرایط ما […]

نان روزانه 13 اکتبر 2020،لذت بردن از خلقت

by admin

لذت بردن از خلقت مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ما در باره ای ده یک سخن گفتیم در بارۀ آنچه خداوند از درآمد مالی ما انتظار دارد. اما انتظار خداوند دربارۀ زبانمان چیست؟ خداوند یک روز از هفت روز قوم اسرائیل را طلب کرد. امروزه واقعاً چند […]

نان روزانه 12 اکتبر 2020،ایمان داشتن و وارد شدن

by admin

ایمان داشتن و وارد شدن مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ” ولی ما که ایمان آورده ایم به آن آسایش راه می یابیم چنانکه خدا فرموده است (نقل قولی از مزمور 95 ) “پس در خشم خود سوگند خوردم که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت […]

نان روزانه 11 اکتبر 2020،زیستن در ترس خداوند

by admin

8 زیستن در ترس خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم اولین مبادا در کتاب عبرانیان می گوید: ” مبادا با این که راه یافتن به آسایش او هر روز واقعی است آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است. ” آیا […]

نان روزانه 10 اکتبر 2020،برگزیدن پرستش و آسایش

by admin

برگزیدن پرستش و آسایش مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم به دو دلیلی که در مزامیر 7:95 آمده باید خدا را پرستش کرد : ” زیرا او خدای ماست و ما قوم چراگاه و گله دست اوییم اولین دلیلی که ما باید خداوند را بپرستیم این است که […]

نان روزانه 9 اکتبر 2020،روحیۀ پرستش

by admin

روحیۀ پرستش مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم زمانی که به این فراخوان برای وارد شدن به آسایش خداوند فکر می کنیم باید این سوالات را از خودمان بپرسیم. آیا از زمان خود بهترین استفاده را می کنیم؟ آیا واقعا می دانیم معنای آسایش چیست ؟ آیا واقعا […]

نان روزانه 8 اکتبر 2020،فرمان آسایش خداوند

by admin

فرمان آسایش خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم لیستی از برکات و لعنت ها در تثنیه باب 28 وجود دارد. برکات با این واژه ها آغاز می شوند ” اگر صدای یهوه خدای خویش را به دقت بشنوید ” (از آن اطاعت کنید ) تمامی این برکات […]

نان روزانه 7 اکتبر 2020،صلح و کامیابی

by admin

صلح و کامیابی برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند من هر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس می گوید ” برای صلح اورشلیم دعا کنید ” ( مزمور 122 : 6 ) این بدان معنا است که ما باید […]

نان روزانه 1 اکتبر 2020،برای صلح اورشلیم دعا کنید

by admin

برای صلح اورشلیم دعا کنید برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند در پیدایش 12 : 2 – 3 وعدۀ خداوند به ابراهیم را می بینیم. زمانی که به ابراهیم گفت اور کلده را ترک کرده و به سرزمین دیگری برو “از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و […]

نان روزانه 30 سپتامبر 2020،بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید

by admin

بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید پدر م مرا بساخت در رومیان 1:12 پولس ما را هدایت می کند تا بدن های خود را تا زمانی که هنوز زنده هستیم به عنوان قربانی تقدیم خداوند کنیم “پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی […]