Posts by admin

1120 of 838 items

نان روزانه 11 فوریه 2019،تقدیس بوسیله ایمان

by admin

تقدیس بوسیله ایمان با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام می توانیم بگوئیم زمانی شاهد بیداری روحانی خواهیم بود که قوم خدا بیش از آنکه علاقه به شفا داشته باشد به مقدس بودن توجه کند.الویت های ما اشتباه هستند. اگر در جلسه ای شفایی اتفاق بیافتد […]

درس پنجم – فیض و ایمان

by admin

  تعریف کتاب مقدسی فیض و ایمان چیست ؟ آیا ارتباطی بین فیض و ایمان مسیحی وجود دارد ؟ جایگاه هر کدام در زندگی یک مسیحی چیست؟

نان روزانه 10 فوریه 2019،روشی فراتر از یک سری قوانین

by admin

روشی فراتر از یک سری قوانین با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام بیائید به روشی که در عهد عتیق افراد خود را تقدیس می کردند نگاه کنیم . خداوند فرمود : ” خود را تقدیس کنید و مقدس باشید زیرا که من قدوسم …. ” […]

نان روزانه 9 فوریه 2019،نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما

by admin

نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام می دانیم که در زبان اصلی واژه تقدیس با کلمه قدیس ارتباط مستقیمی دارد. نقشه خداوند برای ما این است که ما را مقدس گرداند. قدوسیت یکی از ویژه گی های خاص ذات […]

نان روزانه 8 فوریه 2019،باز خرید کامل

by admin

باز خرید کامل با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام در رومیان درباره دو پادشاهی با قوانین متضاد سخن گفته می شود. قوانین شیطان که قوانین گناه و مرگ هستند و قوانین پادشاهی خداوند که قوانین روح حیات در مسیح است ” زیرا در مسیح قانون […]

نان روزانه 7 فوریه 2019،انتقال کامل

by admin

انتقال کامل با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام درست همانند عادل شمردگی تقدیس نیز بوسیله تلاش های ما یا مذهب حاصل نمی شود. بلکه تنها از طریق ایمان به خون عیسی است. تقدیس شدن به معنی جدا شدن برای خداوند است. یعنی ما اکنون متعلق […]

نان روزانه 6 فوریه 2019،احترامی شایسته خون عیسی

by admin

احترامی شایسته خون عیسی با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام در بررسی خود در مورد قوت خون تقدیس کننده مسیح می خواهیم به متنی از عبرانیان نگاه کنیم که در آن سخن درباره اشخاص مرتد است. شخصی که از ایمان مسیحی خود برگشته و با […]

نان روزانه 5 فوریه 2019،تقدیس شدن به چه معنا است ؟

by admin

تقدیس شدن به چه معنا است ؟ با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام تقدیس یکی دیگر از واژه های ثقیل الهیاتی است. بیائید آن را بیشتر بشکافیم. تقدیس کردن در زبان اصلی کتاب مقدس رابطه مستقیمی با واژه مقدس دارد. بنابراین ” تقدیس ” یعنی […]

نان روزانه 4 فوریه 2019،اعتراف نیکو

by admin

اعتراف نیکو از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام افراد مذهبی فکر می کنند اگر به این که چقدر گناهکارند بیشتر اشاره کنند مقدس تر به نظر می آیند. دیدگاه مردم این است که اگر ما اعلام کنیم عادل هستیم متکبر به […]