نان روزانه

110 of 602 items

نان روزانه 26 سپتامبر 2020،بدن های گران بهای ما

by admin

بدن های گران بهای ما پدر م مرا بساخت بیاید لحظه ای به آنچه کتاب مقدس دربارۀ مادۀ اولیه ساختن بدنمان می گوید نگاه کنیم. شاید برخی از ما نمی دانیم که کتاب مقدس مطالب بسیاری دربارۀ این بدن می گوید. وقتی مسیحیان به جسم خود اهمیت نمی دهند و دربارۀ آن طوری سخن می […]

نان روزانه 25 سپتامبر 2020،زیبایی زندگی

by admin

زیبایی زندگی پدر م مرا بساخت در پیدایش 7:2 داستان خلقت انسان را می خوانیم. خدای ذی شخصیت انسان ذی شخصیتی را می آفریند برای اینکه بتواند با او مشارکت شخصی داشته باشد. آنچه در اینجا مهم است رابطۀ شخص با شخص است. این یک مفهوم انتزاعی یا یک نیرویی سری نیست. بلکه این شخصی […]

نان روزانه 24 سپتامبر 2020،دو بار متعلق به او

by admin

دو بار متعلق به او پدر م مرا بساخت در اینجا به مثالی اشاره می کنم. این مثال برای به تصویر کشیدن بهایی است که عیسی برای فدیۀ ما از گناهان پرداخت نمود. روزی پسر کوچکی بود که قایق چوبی کوچکی ساخت. یک روز آن را به اقیانوس برد تا به آب بیندازد اما جریان […]

نان روزانه 23 سپتامبر 2020،خداوند از عزل پدر بوده است

by admin

خداوند از عزل پدر بوده است من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم بیایید از نزدیک نگاهی به رابطه ای که در میان پدر و فرزندانش وجود دارد بیندازیم . ” از این رو زانو می زنم در برابر آن پدرکه هر خانواده ای […]

نان روزانه 22 سپتامبر 2020،میزان وراثت ما

by admin

میزان وراثت ما من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم بیاید به آیه ای که در مورد میزان ارث ما در مسیح صحبت می کند نگاه کنیم “و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خویش ناله […]

نان روزانه 21 سپتامبر 2020،رنج و سلطنت

by admin

رنج و سلطنت من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم پولس در رومیان 18:8چنین می نویسد “در نظر من رنجهای زمانی حاضر در قیاس با جلال که در ما آشکار خواهد شد هیچ است اگر می خواهیم با مسیح سلطنت کنیم باید آمادۀ تحمل […]

نان روزانه 20 سپتامبر 2020،رفتن به سوی پنطیکاست

by admin

رفتن به سوی پنطیکاست من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم “و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم ” ( رومیان 16:8 اجازه دهید به یک حقیقت ساده و تاریخی اشاره کنم. به یک نتیجه گیری که بسیاری […]

نان روزانه 19 سپتامبر 2020،هدایت توسط روح

by admin

هدایت توسط روح من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم تعلیم رایجی وجود دارد که می گوید برای اینکه فرزندان خداوند بگردیم باید افراد مذهبی باشیم. پولس در باب 8 کتاب رومیان با این نظریه مخالفت می کند. او می نویسد : تمام افرادی […]

نان روزانه 18 سپتامبر 2020،تولد و فرزند خواندگی

by admin

تولد و فرزند خواندگی من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم زمانی که شما عیسی مسیح را می پذیرید تبدیل به فرزند خداوند می شوید و در ادامه طبیعت او را نیز دریافت می کنید. طبیعتی که می داند باید خداوند را پدر ” […]

نان روزانه 17 سپتامبر 2020،روح پسر خواندگی

by admin

روح پسر خواندگی من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم ” زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند پسران خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید . بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به […]