نان روزانه

110 of 578 items

نان روزانه 9جولای 2020،متعلق به عیسی

by admin

متعلق به عیسی من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم ” آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید “( اول قرنتیان 19:6 چرا شما متعلق به خود نیستید؟ زیرا فرد دیگری شما را خریده […]

نان روزانه 8 جولای 2020،جاری شدن روح خداوند

by admin

جاری شدن روح خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم ” روح آدمی چراغ خداوند است که اعماق وجود او را می کاود . ” ( امثال 20 : 27 به خاطر دارید که گفتیم وقتی روح انسان به سوی خداوند بازگشته و با او یکی می شود ، روح القدس آمده […]

نان روزانه 7 جولای 2020،ثمره ای روحانی

by admin

ثمره ای روحانی با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم پرستش عملی است که از طریق آن ما با خداوند ارتباط ایجاد کرده و با او یک روح می شویم. برای همین است که پرستش بالا ترین فعالیتی است که وجود بشر می تواند آن را انجام دهد. زمانی که ما مجدداً در […]

نان روزانه 6 جولای 2020،پرستش در روح

by admin

پرستش در روح با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم زمانی که آنچه خداوند درباره جسم و نفس مان فرمان داده را انجام می دهیم روح ما آزاد می شود تا بتواند با خداوند مشارکت داشته باشد. این مشارکت حتی عالی تر از زمانی است که انسان هنوز سقوط نکرده بود. پولس در […]

نان روزانه 5 جولای 2020،مشارکت با خداوند

by admin

مشارکت با خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم بیائید به برخی از عمل کرد های روح در زمانی که می خواهد با نفس و جسم ما ارتباط ایجاد کند نگاه کنیم. دیدیم که روح خدا آگاه است. نفس خود آگاه است و جسم جهان آگاه . بسیار مهم است که بفهمیم […]

نان روزانه 4 جولای 2020،ارتباط روح با روح

by admin

ارتباط روح با روح با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم حقایق بسیاری در مورد هیکل خداوند در عهد عتیق وجود دارد. یکی از حقایق اصلی این است که هیکل ساختمانی بود متشکل از سه قسمت. حیات خارجی ، قدس و قدس الاقداس. می بینیم که در این تثلیث به حقایق ابدی مختلفی […]

نان روزانه 3 جولای 2020،پیوستن با خداوند

by admin

پیوستن با خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم اگر تا کنون هرگز از خواندن کتاب مقدس شوکه نشده اید شاید هرگز واقعاً آن را نخوانده باشید. زیرا کتاب مقدس گاهی چیز های به ما می گوید که ما را مبهوت می گرداند. به عنوان مثال اول قرنتیان 16:6را در نظر بگیرید […]

نان روزانه 2 جولای 2020،یکی شدن با خداوند

by admin

  یکی شدن با خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم درک تفاوت میان روح و نفس انسان از اهمیت بسیاری برخوردار است. نفس انسان نیست که به خداوند می پیوندد بلکه این روح اوست . زیرا روح است که برای پیوستن به خداوند خلق شده است و در واقع روح انسان […]

نان روزانه 1 جولای 2020،عدالتی که به ما حساب ما گذاشته شده خود را در عمل آشکار می کند

by admin

عدالتی که به ما حساب ما گذاشته شده خود را در عمل آشکار می کند من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام ” به وجد آئیم و شادی کنیم و او را جلال دهیم . زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس او خود را آماده ساخته است . جامه کتان نفیس و […]

نان روزانه 30جون 2020،حیات در تاک

by admin

  حیات در تاک من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام عیسی برای اینکه اهمیت حضورش را در زندگی مردم باز گو کند از مثال تاک و شاخه ها استفاده می کند. ( یوحنا 18:15 را مطالعه کنید.) عیسی در اینجا می گوید من تاک هستم و شما شاخه ها. آیه 5 بسیار واضح سخن […]