نان روزانه

1120 of 612 items

نان روزانه 17 فوریه 2020،غُسل و احیا بوسیله روح القدس

by admin

غُسل و احیا بوسیله روح القدس بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است فرآیند نجات و تولد تازه شامل غسل و نو شدن است ” ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تاره […]

نان روزانه 16 فوریه 2020،روح القدس در میان ما

by admin

روح القدس در میان ما بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است ” زیرا اگر طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن را بکشید خواهید زیست. ” ( رومیان 8 :13 پولس به ایمانداران چنین می گوید […]

نان روزانه 15 فوریه 2020،شنیدن صدای خداوند

by admin

شنیدن صدای خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است سرنوشت ما چه خوب و چه بد در گرو این است که پیروی از چه صدایی را در زندگی خود بر پیشه کنیم. شنیدن صدای خداوند و اطاعت از آنچه او می گوید برای ما […]

نان روزانه 14 فوریه 2020،ملک خاص خداوند

by admin

ملک خاص خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است کلام خداوند می گوید که ما باید هم در روح و هم در جسم خود خداوند را جلال دهیم. ( اول قرنتیان 6 : 20 را مطالعه کنید.) زیرا هر دوی آنها متعلق به خداوند […]

نان روزانه 13 فوریه 2020،ملک خاص خداوند

by admin

ملک خاص خداوند بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است کلام خداوند می گوید که ما باید هم در روح و هم در جسم خود خداوند را جلال دهیم. ( اول قرنتیان 6 : 20 را مطالعه کنید.) زیرا هر دوی آنها متعلق به خداوند […]

نان روزانه 12 فوریه 2020،روح القدسی که در ما ساکن است

by admin

روح القدسی که در ما ساکن است بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است یکی از ویژگی های بارز هر ذی شخصیتی توانایی سخن گفتن اوست. در روز پنطیکاست زمانی که روح القدس از آسمان نزول کرد شروع به سخن گفتن از طریق رسولان نمود. […]

نان روزانه 11 فوریه 2020،تقدیس بوسیله ایمان

by admin

تقدیس بوسیله ایمان با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام می توانیم بگوئیم زمانی شاهد بیداری روحانی خواهیم بود که قوم خدا بیش از آنکه علاقه به شفا داشته باشد به مقدس بودن توجه کند.الویت های ما اشتباه هستند. اگر در جلسه ای شفایی اتفاق بیافتد […]

نان روزانه 10 فوریه 2020،روشی فراتر از یک سری قوانین

by admin

روشی فراتر از یک سری قوانین با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام بیائید به روشی که در عهد عتیق افراد خود را تقدیس می کردند نگاه کنیم . خداوند فرمود : ” خود را تقدیس کنید و مقدس باشید زیرا که من قدوسم …. ” […]

نان روزانه 9 فوریه 2020،نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما

by admin

نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام می دانیم که در زبان اصلی واژه تقدیس با کلمه قدیس ارتباط مستقیمی دارد. نقشه خداوند برای ما این است که ما را مقدس گرداند. قدوسیت یکی از ویژه گی های خاص ذات […]

نان روزانه 8 فوریه 2020،باز خرید کامل

by admin

باز خرید کامل با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام در رومیان درباره دو پادشاهی با قوانین متضاد سخن گفته می شود. قوانین شیطان که قوانین گناه و مرگ هستند و قوانین پادشاهی خداوند که قوانین روح حیات در مسیح است ” زیرا در مسیح قانون […]