نان روزانه

1120 of 673 items

نان روزانه 8 آگوست 2019،درب و شبان

by admin

درب و شبان از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم عیسی گفت :” من در هستم . ” ( یوحنا 9:10 ) دو آیه پس از آن او می گوید : ” من شبان نیکو هستم . ” ( آیۀ 11) آیا تا کنون فکر کرده اید که چگونه او هم درب است […]

نان روزانه 7 آگوست 2019،راهی به سوی پدر

by admin

راهی به سوی پدر از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم هیچ راهی بجز عیسی مسیح مصلوب شده برای رسیدن به نزد پدر وجود ندارد. ما تنها توسط روح القدس و از طریق عیسی به حضور پدر دسترسی داریم. تنها یک روح است که به انسان توانایی دسترسی به پدر را می بخشد […]

نان روزانه 6 آگوست 2019،تکیۀ به روح القدس

by admin

تکیۀ به روح القدس از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم ما در طبیعت جسمانی خود دارای نقاط ضعف متفاوتی هستیم. این نقاط ضعف تنها مربوط به جسم ما نمی باشد بلکه مربوط به فکر و درک ماست. این ضعف ها خود را به دو شکل آشکار می سازند. اولین اینکه ما نمی […]

نان روزانه 5 آگوست 2019،رابطه با پدرمان

by admin

رابطه با پدرمان من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام در دو آیۀ آخر از باب 17 انجیل یوحنا ما شاهد آخرین سخنان عیسی با شاگردان هستیم که قبل از رنج ها و مرگش بازگو می شود. ایمان دارم که این دو آیه نقطۀ اوج هدف اناجیل هستند. در این جا […]

نان روزانه 3 آگوست 2019،محبت یک پدر

by admin

محبت یک پدر من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام خانوادۀ خداوند بهترین خانواده است. بار دیگر می گویم که اگر خانوادۀ تان به شما اهمیتی نداده اند به یاد داشته باشیم که خداوند شما را می خواهد. شما پذیرفته شده اید و او اشتیاق بسیاری به شما دارد. چون هر […]

نان روزانه 2 آگوست 2019،فرزندان و وارثان

by admin

فرزندان و وارثان من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام رومیان 8 : 15 – 17 در این باره به مسیحیان می نویسد که از طریق ایمان شان به عیسی چه امکاناتی در اختیار آن ها قرار می گیرد ” چرا که شما روح بندگی را نیافتید تا باز ترسان باشید […]

نان روزانه 1 آگوست 2019،اسلحه کلام

by admin

8اسلحه کلام من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام وسوسه ای که شیطان علیه هر یک از ما به کار می برد دارای الگوی مشخصی است. اول اینکه او سعی می کند در ما نسبت به آنچه خداوند گفته ایجاد شک کند تا نسبت به این حقیقت که گناهان مان بخشیده […]

نان روزانه 31 جولای 2019،فیض غیر قابل مقاومت خداوند

by admin

فیض غیر قابل مقاومت خداوند من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام ” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس […]

نان روزانه 30جولای 2019،دختران و پسران خداوند

by admin

دختران و پسران خداوند من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام ” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است . زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و […]

نان روزانه 29جولای 2019،اطاعت تحت فیض خداوند

by admin

اطاعت تحت فیض خداوند من مقدس هستم تفاوت بین اطاعت تحت شریعت و اطاعت تحت فیض چیست؟ هدف غایی آنها اطاعت از خداوند است اما این اطاعت ها هر کدام به طریق های مختلفی انجام می شود. برای روشن ساختن این نکته بیائید به یک فرمان ساده که هم در عهد عتیق و هم در […]