نان روزانه

1120 of 652 items

نان روزانه 13 اکتبر 2019،لذت بردن از خلقت

by admin

لذت بردن از خلقت مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ما در باره ای ده یک سخن گفتیم در بارۀ آنچه خداوند از درآمد مالی ما انتظار دارد. اما انتظار خداوند دربارۀ زبانمان چیست؟ خداوند یک روز از هفت روز قوم اسرائیل را طلب کرد. امروزه واقعاً چند […]

نان روزانه 12 اکتبر 2019،ایمان داشتن و وارد شدن

by admin

ایمان داشتن و وارد شدن مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ” ولی ما که ایمان آورده ایم به آن آسایش راه می یابیم چنانکه خدا فرموده است (نقل قولی از مزمور 95 ) “پس در خشم خود سوگند خوردم که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت […]

نان روزانه 11 اکتبر 2019،زیستن در ترس خداوند

by admin

8 زیستن در ترس خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم اولین مبادا در کتاب عبرانیان می گوید: ” مبادا با این که راه یافتن به آسایش او هر روز واقعی است آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است. ” آیا […]

نان روزانه 10 اکتبر 2019،برگزیدن پرستش و آسایش

by admin

برگزیدن پرستش و آسایش مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم به دو دلیلی که در مزامیر 7:95 آمده باید خدا را پرستش کرد : ” زیرا او خدای ماست و ما قوم چراگاه و گله دست اوییم اولین دلیلی که ما باید خداوند را بپرستیم این است که […]

نان روزانه 9 اکتبر 2019،روحیۀ پرستش

by admin

روحیۀ پرستش مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم زمانی که به این فراخوان برای وارد شدن به آسایش خداوند فکر می کنیم باید این سوالات را از خودمان بپرسیم. آیا از زمان خود بهترین استفاده را می کنیم؟ آیا واقعا می دانیم معنای آسایش چیست ؟ آیا واقعا […]

نان روزانه 8 اکتبر 2019،فرمان آسایش خداوند

by admin

فرمان آسایش خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم لیستی از برکات و لعنت ها در تثنیه باب 28 وجود دارد. برکات با این واژه ها آغاز می شوند ” اگر صدای یهوه خدای خویش را به دقت بشنوید ” (از آن اطاعت کنید ) تمامی این برکات […]

نان روزانه 7 اکتبر 2019،صلح و کامیابی

by admin

صلح و کامیابی برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند من هر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس می گوید ” برای صلح اورشلیم دعا کنید ” ( مزمور 122 : 6 ) این بدان معنا است که ما باید […]

نان روزانه 6 اکتبر 2019،خداوند شفا دهندۀ ماست

by admin

خداوند شفا دهندۀ ماست برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند درست پس از آنکه خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد و نجات داد قوم اسرائیل تبدیل به قومی فدیه داده شده گشت و خداوند عهدی را با آنها بست. خداوند اولین مکاشفۀ خاص خود را به […]

نان روزانه 5 اکتبر 2019،سخنان دلگرم کننده

by admin

سخنان دلگرم کننده برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند چگونه ما خود را با اهداف خداوند برای اسرائیل هم راستا می سازیم ؟ می خواهم روشی ساده به شما پیشنهاد کنم. در اشعیاء 40 : 1 – 2 خداوند می گوید “تسلی دهید قوم مرا تسلی دهید خدای […]

نان روزانه 4 اکتبر 2019،خداوندا به یاد آور

by admin

خداوندا به یاد آور برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند در اشعیا باب 62 خداوند ما را برای انجام دعایی فعالانه و مداوم برای اورشلیم دعـــــــوت می کند ” ای اورشلیم بر حصارهایت دیدبانان گماشته ام که شب و روز هرگز خاموش نخواهند بود . ای کسانی که […]