نان روزانه

1120 of 802 items

نان روزانه 10 فوریه 2019،روشی فراتر از یک سری قوانین

by admin

روشی فراتر از یک سری قوانین با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام بیائید به روشی که در عهد عتیق افراد خود را تقدیس می کردند نگاه کنیم . خداوند فرمود : ” خود را تقدیس کنید و مقدس باشید زیرا که من قدوسم …. ” […]

نان روزانه 9 فوریه 2019،نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما

by admin

نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام می دانیم که در زبان اصلی واژه تقدیس با کلمه قدیس ارتباط مستقیمی دارد. نقشه خداوند برای ما این است که ما را مقدس گرداند. قدوسیت یکی از ویژه گی های خاص ذات […]

نان روزانه 8 فوریه 2019،باز خرید کامل

by admin

باز خرید کامل با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام در رومیان درباره دو پادشاهی با قوانین متضاد سخن گفته می شود. قوانین شیطان که قوانین گناه و مرگ هستند و قوانین پادشاهی خداوند که قوانین روح حیات در مسیح است ” زیرا در مسیح قانون […]

نان روزانه 7 فوریه 2019،انتقال کامل

by admin

انتقال کامل با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام درست همانند عادل شمردگی تقدیس نیز بوسیله تلاش های ما یا مذهب حاصل نمی شود. بلکه تنها از طریق ایمان به خون عیسی است. تقدیس شدن به معنی جدا شدن برای خداوند است. یعنی ما اکنون متعلق […]

نان روزانه 6 فوریه 2019،احترامی شایسته خون عیسی

by admin

احترامی شایسته خون عیسی با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام در بررسی خود در مورد قوت خون تقدیس کننده مسیح می خواهیم به متنی از عبرانیان نگاه کنیم که در آن سخن درباره اشخاص مرتد است. شخصی که از ایمان مسیحی خود برگشته و با […]

نان روزانه 5 فوریه 2019،تقدیس شدن به چه معنا است ؟

by admin

تقدیس شدن به چه معنا است ؟ با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام تقدیس یکی دیگر از واژه های ثقیل الهیاتی است. بیائید آن را بیشتر بشکافیم. تقدیس کردن در زبان اصلی کتاب مقدس رابطه مستقیمی با واژه مقدس دارد. بنابراین ” تقدیس ” یعنی […]

نان روزانه 4 فوریه 2019،اعتراف نیکو

by admin

اعتراف نیکو از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام افراد مذهبی فکر می کنند اگر به این که چقدر گناهکارند بیشتر اشاره کنند مقدس تر به نظر می آیند. دیدگاه مردم این است که اگر ما اعلام کنیم عادل هستیم متکبر به […]

نان روزانه 3 فوریه 2019،آرامش و اَمنیت

by admin

آرامش و اَمنیت از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام یکی دیگر از نتایج عادل شمردگی ایمانداران را در کتاب اشعیا می خوانیم ” ثمره عدالت سلامتی خواهد بود و نتیجه عدالت آرامی و امنیت تا ابدالاباد . ( اشعیا 32 : […]

نان روزانه 2 فوریه 2019،شجاعتی که از عادل شمردگی سرچشمه می گیرد

by admin

شجاعتی که از عادل شمردگی سرچشمه می گیرد از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام خداوند افرادی را که عادل و پارسا نیستند، پارسا می گرداند. این کلام خداوند است و من به آن ایمان دارم . بیائید به آیه ساده ای […]

نان روزانه 1 فوریه 2019،به رایگان پارسا شمرده شده ایم

by admin

به رایگان پارسا شمرده شده ایم از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام ” اما به فیض او به واسطه آن بهایی رهایی که در مسیح عیسی است به رایگان پارسا شمرده می شوند . ” ( رومیان 3 : 24 – […]