نان روزانه

1120 of 578 items

نان روزانه 29جون 2020،حیات در پسر

by admin

حیات در پسر من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام با ایمان به مرگ فداکارانه و نیابتی عیسی مسیح به جای ما و با پذیرش این حقیقت که او مزد گناهان ما را برخود گرفت عدالت او به حساب ما گذاشته می شود و ما از مجازات تبرئه می شویم. در چنین عدالتی است که […]

نان روزانه 28جون 2020،هدیه عدالت

by admin

هدیه عدالت من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام عیسی در متی 33:6 چنین گفت ” بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت ائ باشید آنگاه همه این ها نیز به شما عطا خواهد شد . ” ( متی 6 : 33 هر گونه عدالتی دیگری که ما سعی کنیم آن را بدست آوریم […]

نان روزانه 27 جون 2020،نتایج عادل شمردگی

by admin

نتایج عادل شمردگی من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام عادل شمردگی نتایجی مشخص و فوری در زندگی ما به بار می آورد. تمامی جوانب زندگی ما از قبیل رفتار، روابط و تاثیر گذاری مان در خدمات مسیحی همه و همه به این موضوع بستگی دارد که چقدر معنی عادل شمردگی را درک کرده باشیم […]

نان روزانه 26 جون 2020،عمل اطاعت

by admin

عمل اطاعت من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام ” زیرا همان گونه که به واسطه نا فرمانی یک انسان بسیاری گناه کار شده اند به واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید ” ( رومیان 19:5 از طریق نافرمانی آدم بسیاری یا به عبارتی همه نسل او گناه کار گشتند اما از […]

نان روزانه 25 جون 2020،عادل شمرده شده

by admin

عادل شمرده شده من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام ما با ایمان به خون عیسی عادل شمرده می شویم . بیائید آن چه پولس درباره این موضوع در کتاب رومیان نوشته است را بخوانیم ” اما کسی که کار می کند (فرد مذهبی) مزدش حق او شمرده می شود اما آن که کاری نمی […]

نان روزانه 24 جون 2020،همکاری خردمندانه با خداوند

by admin

همکاری خردمندانه با خداوند من دوست مسیح هستم انسان اول یعنی آدم یک برده نبود زیرا خداوند او را به هم کاری خردمندانه دعوت کرد . هنگامی که خداوند خواست حیوانات را نام گذاری کند چنین گفت: ” آدم اینجا بیا و به این حیوانات نگاه کن به من بگو به نظر تو چه نامی […]

نان روزانه 23 جون 2020،پیروی از تعلیم خداوند

by admin

پیروی از تعلیم خداوند من دوست مسیح هستم هنگامی که خداوند می خواست تعلیمی بدهد او شاگردان خود را بر اساس شخصیت شان بر می گزیند نه توانایی ذهنی شان.آن ها را نه بر اساس رشته تخصصی و یا جایگاه اجتماعی شان بلکه متناسب با وضعیت قلب شان انتخاب می کند و می بیند که […]

نان روزانه 22جون 2020،میزان تعهد

by admin

میزان تعهد من دوست مسیح هستم آنچه در پیداش باب 15 درباره عهد ابراهیم با خداوند ثبت شده بیانگر این حقیقت است که هر کدام از طرفین یعنی خداوند و ابراهیم به طور کامل نسبت به یکدیگر متعهد گشتند. زمانی رسید که خداوند ابراهیم را خواند تا عهد خود را با خداوند به جا آورده […]

نان روزانه 21 جون 2020،لذت بردن از خداوند

by admin

لذت بردن از خداوند من دوست مسیح هستم در ابتدای تاریخ بشریت ارتباط انسان با خداوند بسیارساده بود. در آن زمان آیین ها و رسم و رسومات مذهبی فراوانی وجود نداشت. خنوخ با خداوند راه می رفت. ( پیدایش 22:5 و24 را مطالعه کنید.) وقتی به سیر تاریخی کتاب مقدس نگاه می کنیم با پدر […]

نان روزانه 20جون 2020،بهای دوستی

by admin

بهای دوستی من دوست مسیح هستم تعهد خداوند به شما معادل میزان تعهدی است که شما نسبت به او دارید. خداوند هرگز وارد عهدی یک جانبه نمی شود. بهای داشتن رابطه با او این است که همه چیز را به او تسلیم کنید ” به همین سان هیچ یک از شما نیز تا زمانی که […]