نان روزانه

2130 of 669 items

نان روزانه 26 آگوست 2019،محصولی شایسته

by admin

محصولی شایسته انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود یعقوب دربارۀ تضادی که در افراد مذهبی وجود دارد سخن می گوید “با زبان خود خداوند و پدر را متبارک می خوانیم و با همان زبان انسانهایی را که به شباهت خدا آفریده شده اند لعن می کنیم. از […]

نان روزانه 25 آگوست 2019،در بر کردن انسانیت تازه

by admin

در بر کردن انسانیت تازه انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود مذهب سعی می کند که انسان را از بیرون به درون تغییر دهد. دامن ها رداها را بلند تر و لباس ها را گشاد تر کند. حاشیه هایی به لبه ها اضافه کند و پوششی بر […]

نان روزانه 24 آگوست 2019،تغذیۀ روحانی

by admin

تغذیۀ روحانی انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود گفتیم که تولد تازه در روح انسان و از طریق خداوند طبیعتی کاملا تازه ایجاد می کند. نوعی جدید از حیات. این حقیقت ما را به سمتی هدایت می کند که تاثیر دومی که کلام خداوند بر هر کدام […]

نان روزانه 23 سپتامبر 2019،خداوند از عزل پدر بوده است

by admin

خداوند از عزل پدر بوده است من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم بیایید از نزدیک نگاهی به رابطه ای که در میان پدر و فرزندانش وجود دارد بیندازیم . ” از این رو زانو می زنم در برابر آن پدرکه هر خانواده ای […]

نان روزانه 23 آگوست 2019،تازه شدن

by admin

تازه شدن انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود عیسی خداوند بود و جسم پوشید. زمانی که جسم عیسی بر صلیب سوراخ و پاره گشت پرده هیکل پاره شد. بعد از آن عیسی خود را در ایمانداران آشکار می سازد. او در ایمانداران ساکن است. اما هنوز در […]

نان روزانه 22 آگوست 2019،بذرهای فساد ناپذیر

by admin

بذرهای فساد ناپذیر انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود ” آنکه از خدا مولود شده گناه نمی کند زیرا سرشت خدا ( در اصل یونانی بذر خدا ) در او می ماند پس او نمی تواند در گناه زندگی کند چرا که از خدا مولود شده است […]

نان روزانه 21 آگوست 2019،ثمرۀ حقیقت

by admin

ثمرۀ حقیقت انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود بیاید کمی کاملتر به مبادله ای که برای انسان کهنه و انسان جدید رخ داد نگاه کنیم. انسانیت کهنه ثمرۀ دروغ های شیطان است. آن انسانیت محصول فریب است. طبیعت کامل او فریب و فساد است. او ثمرۀ مار […]

نان روزانه 20 آگوست 2019،انسان زندۀ جدید

by admin

انسان زندۀ جدید انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود مبادله ای که در این جا ما با آن روبه رو هستیم تبادل انسانیت کهنه و انسانیت تازه است. انسان کهنه در مسیح بر صلیب مرد تا انسان تازه بتواند از طریق این مبادله در ما زیست کند. […]

نان روزانه 19 آگوست 2019،دایره های کامل

by admin

دایره های کامل من در عیسی کامل گشته ام همانطور که قبلا گفتم مردم معمولاً از واژه کمال می ترسند. برای اینکه از ترسناک بودن این واژه بکاهیم می خواهم از یک مثال ساده ریاضیات استفاده کنم. اجازه دهید که از واژۀ دایره استفاده کنم .تنها یک ملاک برای دایره بودن یک شکل وجود دارد. […]

نان روزانه 18 آگوست 2019،به واسطۀ یک قربانی

by admin

به واسطۀ یک قربانی من در عیسی کامل گشته ام ” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساخته است . ” ( عبرانیان 10 : 14 در این آیه ما دو زمان داریم و هر دو زمان مهم هستند. زمان اول زمان حال کامل است با یک قربانی تقدیس شدگان […]