Posts tagged with ‘خداوند شفا دهندۀ ماست،برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید’

2 Items

نان روزانه ۶ اکتبر ۲۰۱۸،خداوند شفا دهندۀ ماست

by admin

خداوند شفا دهندۀ ماست برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند درست پس از آنکه خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد و نجات داد قوم اسرائیل تبدیل به قومی فدیه داده شده گشت و خداوند عهدی را با آنها بست. خداوند اولین مکاشفۀ خاص خود را به […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail

نان روزانه ۶ سپتامبر ۲۰۱۶،خداوند شفا دهندۀ ماست

by admin

خداوند شفا دهندۀ ماست برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند درست پس از آنکه خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد و نجات داد قوم اسرائیل تبدیل به قومی فدیه داده شده گشت و خداوند عهدی را با آنها بست. خداوند اولین مکاشفۀ خاص خود را به […]

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiYahoo Mail