Posts tagged with ‘هیکل روح القدس،خانه،تخت پادشاهی’

1 Item

نان روزانه 13 فوریه 2018،بدن من هیکل روح القدس است

by admin

بدن من هیکل روح القدس است بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است ” اما آن قادر مطلق در خانه های ساخته شده به دست انسان ساکن نمی شود چنانکه نبی گفته است : خداوند می فرماید آسمان تخت پادشاهی من است و زمین کرسی […]